Patzcuaro

Lago De Patzcuaro

Towns & Other Places Around Lake Patzcuaro

A Trip to Janitzio Island

Independence Day 2016 

The Cavalcade

Patzcuaro 2015

The Day of the Dead